Yatırımcı İlişkileri

Şirket'in kârına katılım konusunda Esas Sözleşme gereği herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu, kâr dağıtım kararında Şirket Esas Sözleşmesi, ilgili yasa, mevzuat ve piyasa koşullarını dikkate alır. Kâr dağıtımında Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirketin öz sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır. Bu çerçevede de Şirketin piyasa değerini olumsuz etkilemeyecek ancak pay sahiplerinin beklentilerini de en üst düzeyde karşılayacak oranda kâr payı dağıtmayı ilke edinir. Safi kârdan ayrılacak temettü ile diğer yüzdelerin hangi tarihlerde ve hangi vasıtalarla ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan miktarlar geriye alınamaz.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, vergi yasaları ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak belirlenen "Kâr Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Kârın Tespiti ve Dağıtım Usulü

Şirketimizin yıllık bilançoda görülen dönem kârı; faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, genel giderler ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan tutardır. Dönem kârından varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kâr aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

  1. Kârın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
  2. Kalandan, yani net dağıtılabilir dönem kârından, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak birinci temettü ayrılır. Şirketin birinci temettü tutarı, hesap dönemi kârından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın %20'sinden az olamaz. Bu oran SPK'nın alacağı değişiklik kararları ile farklılaşabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, birinci temettünün nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılması veya dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması yolunda karar alabilir.

(a) ve (b) fıkralarındaki ayırmalardan sonra kalan kârdan; Yönetim Kurulu'nun teklifi, Genel Kurul'un onayı ile:

  1. Yıllık net karın %2'sine tekabül eden meblağı aşmamak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, personele veya personel fonlarına temettü verilebilir.
  2. Ortaklara ikinci temettü verilebilir. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kâra iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası (c) bendi gereğince %10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.
  3. (i) ve (ii) fıkralardan kısmen veya tamamen vazgeçilip, kalan kâr fevkalâde ihtiyatlara aktarılabilir ya da kısmen veya tamamen, muayyen veya gayrı muayyen müddet için tevzi edilmeyip muvakkat bir hesaba kaydedilebilir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmedikçe ek temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Diğer Hükümler

  • Kâr dağıtım politikasının uygulanmasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.
  • Kâr Payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Ancak kâr payının tamamı nakit olarak dağıtılacaksa en geç 5. ayın sonuna kadar ödenmesine özen gösterilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK'nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.
  • Hisselerine ilişkin temettü kıstelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.
  • Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı", çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir.
  • Yönetim Kurulu, kâr dağıtımı yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan kârın nerede kullanıldığını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.
We use cookies

Sitemizde içeriğin sağlanması, site performansının analiz ve optimize edilmesi için gerekli olan çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Verilerinizin site trafiğinin ve ziyaretçi profilinin analiz edilmesi amacıyla yurt dışında bulunan Google LLC. tarafından sağlanan çerezlerin kullanımı amacıyla yurt dışına veri aktarımını kabul ediyorsanız “Kabul Et”’i, etmiyorsanız “Reddet”i seçiniz.