Yatırımcı İlişkileri

Denetim Komitesi:

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yetkilendirilen; SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ'i uyarınca üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir komitedir. Denetim Komitesi, sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla şirketin Operasyonel, Finansal, İdari ve Bilgi Sistemlerine yönelik faaliyetlerin denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapar.

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılara davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Üyeleri;

 • Sn. Ayşe Botan Berker (Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Sn. Mehmet Sami (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Komite üyelerinin tamamı Bağımsız üye statüsüne sahip Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici adaylarının belirlenmesi, şirket ücret, ödül ve performans değerlemesi ve kariyer planlaması ilkelerini belirlemek, şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak, yönetim kuruluna öneriler sunmak, yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna destek vermek amacıyla kurulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlerini yerine getirebilmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılara davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız görüşlerden yararlanır. Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.

Üyeleri;

 • Sn. Mehmet Sami (Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Sn. Mehmet Timuçin Tecmen (Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Sn. Matthew James Bryza  (Yönetim Kurulu Üyesi )
 • Sn. Ayşe Botan Berker (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Sn. Erkan İlhantekin (Finans Direktörü)
 • Sn. Altan Kolbay (Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü)
 • Sn. Pınar Saatcıoğlu (Yatırımcı ve Pay Sahipleri İlişkileri Müdür Yardımcısı)

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Komite'nin Başkanı Bağımsız üye statüsündeki bir Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Yine SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Komite'nin amacı, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek Operasyonel, Finansal, İdari ve Bilgi Sistemlerine yönelik risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesidir. Risk Yönetim Komitesi, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

 Üyeleri;

 • Sn. Ayşe Botan Berker (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Sn. Erkan İlhantekin (Finans Direktörü)
 • Sn. Murat Kubilay Şimşek (Kurumsal Finansman Müdürü)
 • Sn. Ayşe Nihal Şeker (Kurumsal Hazine Müdürü)

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Komite'nin Başkanı Bağımsız üye statüsüne sahip bir Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

İcra Komitesi:

İcra komitesinin kuruluş amacı, inovasyonu şirket kültürü haline getirmek, şirket ve grup içi gereksinimler ile şirket dışındaki ani değişimleri iyi algılamak, değişimi şirket politikası haline getirmek amacıyla iş geliştirme sürecini yeniden yapılandırarak, etkinleştirmektir.

İcra Komitesi sektörün dinamiklerine göre belirli aralıklarla iç ve dış faktörlerin, rekabetçi avantajların sürekli sorgulanmasını yani stratejik analizini yapar/yaptırır, iç analizle güçlü ve zayıf yönleri tespit eder. Dış analizle de fırsat ve tehditleri belirler.

Sektörde alternatif işbirlikleri, şirket içi yatay ve dikey iletişim altyapısını güçlendirme, rakiplerin davranışları, ekonomik, siyasi ve sosyal değişimleri izler. Şirketin iş planlarının, bütçesinin dış şoklara göre revizyonu, performansının ölçülmesi ve rekabetçi avantaj oluşturan ana yetkinliklerin denetimini yapar.

İcra Komitesi Üyeleri:

 • Sn. Erdal Aksoy (Yönetim Kurulu Başkanı)
 • Sn. S. Batu Aksoy (Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO (Genel Müdür))
 • Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Sn. Arkın Akbay (Operasyonlar Direktörü)
 • Sn. Erkan İlhantekin (Finans Direktörü)
 • Sn. Altan Kolbay (Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü)
 • Sn. Pınar Saatcıoğlu (Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı)