Turcas Sürdürülebilirlik Raporu

Bizim için enerji, ülkemize değer katmak demek. 86 yıldır bu bilinçle çalışıyor, ülkemizin enerji arz güvenliğine katkıda bulunan öncü ve yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz.

Turcas’ı Turcas yapan değerlerin başında saygınlığı, girişimciliği, kurumsal yönetim anlayışı, yerli ve yabancı yatırımcılar ile uzun vadeli ortaklık kültürü gelmektedir. Açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ile tanımlanan ve günümüzde giderek daha da yaşamsal bir önem kazanan kurumsal yönetim anlayışı, Turcas bünyesindeki tüm şirketlerin faaliyetlerinde vazgeçilmez bir unsur olarak yer alır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nda da yer verildiği üzere Turcas, ‘menfaat sahipleri’ni ‘paydaş’ olarak değerlendirir ve her türlü çalışmayı kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında ele alır. Şirketin kurumsal yönetim uygulamalarını değerlendirmek amacıyla her yıl düzenli olarak Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi yaptırılır ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna açıklanır. BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan bir şirket olan Turcas, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu’nu her yıl yükseltmek için tüm şirket faaliyetlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni öncelikli kriterler olarak göz önünde tutar.

 

1. Sürdürülebilirlik Politikası

İş stratejimizin temelinde “insan ve çevre merkezli sürdürülebilir büyüme ilkesi” yer alır. 

  • Türkiye’nin en köklü enerji şirketlerinden biri olarak, uzun vadeli, geleceğe yönelik yatırımlar yaparız.
  • Tüm yatırımlarımızda, içinde yaşadığımız topluma değer sağlamayı temel sorumluluğumuz olarak benimseriz.
  • Hizmetlerimizin ülke ekonomisine katma değer yaratması, yenilikçi nitelikte olması ve çevre ile uyumlu olması için çalışırız.
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkesini, sürdürülebilir büyümenin temel dayanak noktası olarak görürüz.
  • Sorumlu, etik ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimseriz.

Turcas’ın ana iştirakleri Shell & Turcas Petrol A.Ş. ile RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı, şirketimizin Sürdürülebilirlik Yaklaşımı’nın ana eksenlerini oluşturmaktadır.

 

2. İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre (İSEÇ) Politikası

Güvenlik ve emniyeti her zaman önceliği olarak gören Shell & Turcas, İSEÇ (İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre) kurallarını tüm faaliyetlerinde titizlikle uygular. Çalışanlarının, iş ortaklarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin emniyet konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla çok boyutlu eğitim projelerini hayata geçirir, bu yaklaşımıyla sektöründeki güvenlik standartlarını da yükseltir. Shell & Turcas, bu anlayıştan yola çıkarak terminal ve istasyonlarını da İSEÇ kriterleri doğrultusunda geliştirmeyi, İSEÇ bilincini her kademedeki çalışan ve iş ortaklarının vazgeçilmez ilkeleri haline getirmeyi en önemli hedeflerden biri olarak görmektedir. 

Shell & Turcas, bu amaç doğrultusunda, akaryakıtın terminalden istasyona ulaşmasına kadar olan süreçte tanker sürücülerinin sürüş güvenliği, tanker ve teknik donanımlar ile istasyon içi–istasyon dışı ikmal operasyonları konularında ayrı ayrı tedbirler almakta ve sürücülerin konu hakkında bilincini artıracak çalışmalar yapmaktadır. 

2007 yılında hayata geçen İstasyon Teknik Emniyet Eğitimi, tüm istasyonları kapsayacak şekilde devam etmektedir. Bu eğitimlerin teorik bölümlerinde sektörel kazalar görsel sunumlarla paylaşılmakta, sebepleri ve çıkarılması gereken sonuçlar tartışılarak alınması gereken aksiyonlar belirlenmektedir. Eğitimin pratik bölümünde ise, istasyonlarda acil durumlarda yapılması gerekenler, görev tanımları, kullanılacak cihaz ve malzemeler, istasyonlarda gerçekleştirilen tatbikatlarla anlatılmaktadır. 

 

3. Çevreye Saygı Politikası

Turcas, artan tüketici bilinci ve yeni yasal düzenlemeler kapsamında, sera gazlarının neden olduğu iklim değişikliğine karşı daha temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki yatırımlarına devam etmektedir. Jeotermal enerji alanında Aydın’da Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. iştiraki bünyesinde 18 MW kurulu güce sahip jeotermal elektrik santrali (JES) projesini hayata geçirmeyi planlayan Turcas, ayrıca Denizli ve Manisa’da sahip olduğu iki lisansta daha jeolojik saha çalışmalarını sürdürmektedir. Elektrik ürtim portföyü içerisinde yenilenebilir enerjinin payını arttırmayı hedefleyen Turcas, bu kapsamda rüzgar (RES), güneş (GES) ve hidroelektrik (HES) projeleri geliştirmektedir.

Yenilenebilir enerji yatırımlarımızın yanı sıra, kullandığımız modern ve çevre dostu teknolojiler ile tüm tesislerimizde operasyonel verimliliğin en yüksek düzeyde tutulmasını sağlıyoruz. RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. iştirakimiz bünyesinde 2013 yılında Denizli’de faaliyete geçen 775 MW kurulu güce sahip doğalgaz kombine çevrim elektrik santrali, Denizli’nin yeraltı su kaynaklarının herhangi bir şekilde etkilenmemesi amacıyla su yerine hava soğutmalı şekilde inşa edilmiş ve Türkiye’nin en büyük hava soğutmalı doğalgaz kombine çevrim elektrik santrali unvanına sahip olmuştur. %58 verimlilik oranıyla Türkiye’nin en verimli doğalgaz santrallerinden birisi olan Denizli santrali, tek başına 3,5 milyon meskenin elektrik talebini karşılayabilecek kapasitesiyle Türkiye’nin enerji arz güvenliğine önemli katkı yapmaktadır.