İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

Turcas’ın İnsan Kaynakları yönetiminin temel hedefi, şirketin uzun vadeli yatırım stratejilerini destekleyici nitelikte, tüm paydaşlarımıza değer yaratan, hedef odaklı, yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmek ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

Başarının temelinde insan kaynağına verilen değerin ve çalışan memnuniyetinin yer aldığına inanan Turcas, uygun bilgi birikimi ve yetkinliğe sahip insan gücünü bünyesine kazandırmayı, çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimini sürekli desteklemeyi, farklı bakış açılarına sahip çalışanların işbirliği içerisinde bir arada değer yarattığı, yüksek kalite standartlarını ve verimliliği esas alan kurum kültürünü geliştirmeyi hedeflemektedir.

Hedeflerimize ulaşmak için, işimizde esas aldığımız, koruyup geliştireceğimiz ve gelecek nesillere aktaracağımız kurum değerlerimize topluma karşı sorumluluğumuzun bilincinde ve etik kurallarımız ile uyum içinde sahip çıkmak temel prensibimizdir.

Çalışanlarında ve adaylarında ırk, renk, inanç, etnik ve ulusal köken, din, cinsiyet, medeni hal yaş veya engellilik ayrımı gözetmeksizin çeşitliliğe değer verir.

Turcas, organizasyonun bütün kademelerinde proaktif çalışmayı teşvik edici, ödüllendirici bir ortam yaratmayı ve performansı yüksek bir takım yaratmayı hedefler. Hedeflere dayalı yönetim ve performans değerlendirmesi ile çalışanlarının kariyer ve yetkinlik gelişimi planlar ve uygular.

Yasal olarak ödenen ücretlere ek olarak, Şirket aşağıda belirtilen ücret dışı yararları sağlamaktadır:

 • Ücretli İzin
 • Sağlık Sigortası
 • Evlilik Yardımı
 • Doğum Yardımı
 • Yemek ve Ulaşım

İlave olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’nin 3.3.3.,3.3.4.,3.3.5,3.3.6.,3.3.7.,3.3.8.,3.3.9. maddelerinde sayılan ölçütlere uyulmaktadır.

İnsan Kaynakları Uygulamaları

Çalışan Destek Programı: “Çalışan Destek Programı” kapsamında;

 • Psikolojik Danışmanlık
 • Hukuki Bilgi Hizmetleri
 • Kriz/ Kritik Durum Yönetimi
 • Sosyal Yaşam ve Genel Bilgi Hizmetleri

konularında hizmet sağlanmakta olup, aynı zamanda Çalışanlarımız için hem iş hem de özel yaşamlarında  destek olacağına inandığımız sağlıklı yaşam seminerleri düzenlenmektedir.

İç İletişim Grubu “Sinerjik Hareketler”: Kurum kültürünü destekleyecek, çalışanların iletişimini, motivasyonunu ve Şirket’e bağlılığını artıracak, takım çalışmasını güçlendirecek ve iş süreçlerinde verimlilik sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmek amacı ile Sinerjik Hareketler kurumsal kimliği ile İç İletişim Grubu kurulmuştur. 2014 yılından itibaren faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlayan ve projelerin oluşum ve gelişiminde katma değer sağlayacak tecrübe, bilgi ve becerilere sahip çalışanlardan belirlenen İç İletişim Grubu, 1 Grup Lideri ve 4 Üyeden oluşmaktadır. Sinerjik Hareketler Ekibi arasında, çalışanların beklentilerinin temsilci kanalı ile alınması ve ekip ile paylaşılması amacıyla demokratik yolla seçilen bir Çalışan Temsilcisi görev almaktadır.

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi; Kurumsal yapıyı güçlendirebilmek ve sürdürülebilir başarıyı yakalayabilmek için; çalışanların ihtiyaçlarını, beklentilerini ve motivasyonlarını arttırıcı unsurları tespit edebilmenin önemli olduğu inancından hareketle “Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi” uygulanmaktadır.

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi; çalışanların memnuniyeti ve iş tatminini engelleyen ve/veya artıran olası faktörlerin, işe ilişkin tutum ve değer yargılarının, Şirket kültürünün ortaya çıkarılması amacıyla yapılandırılmış, sistematik bir metod ve yaklaşım ile yapılan çalışmadır. Çalışan memnuniyeti ve kurum kültürü araştırması yönetim ve organizasyonun “geliştirilmesine” hizmet etmek amacıyla yapılmakta olup, araştırmada isimler değil stratejiler, hedefler, roller, yetenekler, politika ve prosedürler değerlendirilmektedir.

Araştırmada elde edilen verilerden çıkan sonuçlar doğrultusunda çalışanların iş tatmini, Şirket’e bağlılık (kurumsal aidiyet) ve motivasyon düzeylerinin artırılması için gereken adımların ve önceliklerin tanımlanması, iyileştirme planlarının oluşturulması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

İç Müşteri Memnuniyeti ve Organizasyonel Uyum Anketi: Şirket bünyesinde uygulanan İç Müşteri Memnuniyeti ve Organizasyonel Uyum Anketi; ilişki halindeki bölümlerin ortak çalışma verimliliğini ölçmek adına yapılan bir anket olup, bölümler arası koordinasyonda yaşanan sıkıntıları ve süreçlerdeki iyileştirme ihtiyaçlarını ortaya koyması anlamında önemlidir.

Temel amaç; iç işleyişi ve bölümler arası ilişki yönetimini sağlayarak yüksek iç müşteri memnuniyeti yaratmak, verimliliği arttırmaktır.

Çalışanlarımız

31 Aralık 2018 itibarıyla Turcas Petrol A.Ş.’de 22 kadın, 35 erkek personelden oluşan toplam 57 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.’nin %30 oranında doğrudan hissedar olduğu Shell & Turcas Petrol A.Ş., bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinde 160 kadın, 402 erkek olmak üzere toplam 562 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.’nin %5 oranında doğrudan hissedar olduğu ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.’de  5 kadın, 67 erkek olmak üzere toplam 72 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.’nin %30 oranında doğrudan hissedar olduğu RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’de 11 kadın, 47 erkek olmak üzere toplam 58 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.’nin %100 oranında doğrudan hissedar olduğu Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’de 2 kadın, 40 erkek olmak üzere toplam 42 kişi çalışmaktadır.

Çalışanların %82,8’i lisans ve lisansüstü eğitim almıştır. Yaş ortalaması 39 olup, müdür ve üstü pozisyonlardaki yönetim kademelerinde ise yaş ortalaması 45’dir.

2018 yılı içerisinde çalışanlara toplam 2400 saat eğitim verilmiş olup, çalışan başına düşen eğitim saati 41’dir.

Şirketimizde kilit pozisyonlar belirlenmiş olup, yedekleme amaçlı potansiyel tespitine ve gelişimine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çalışanlarımızın eğitim ve gelişim planlamaları, organizasyonumuzu geleceğe taşımayı hedefleyen bizler için önceliklidir. Bu yaklaşımla “Turcas’ta Geleceğin Liderleri” (Future Leaders of TURCAS) olarak adlandırdığımız Yetenek Yönetimi Programımız; 2017 yılı itibarıyla uygulamaya alınmış olup, bu kapsamdaki çalışmalarımızın diğer İnsan Kaynakları uygulamaları ile entegre olacak ve bundan sonraki yıllarda sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Kilit pozisyonlarımız için yetiştirilecek potansiyeli yüksek çalışanlar için hazırladığımız programımız; eğitim, koçluk, mentorluk gibi farklı gelişim aksiyonlarını içermektedir.

Ücret Yönetimi, Yan Haklar ve Toplu İş Sözleşmeleri

Turcas Grubu olarak, ücret politikaları yönetiminde temel prensiplerimiz;

 • Adil
 • Şeffaf
 • Ölçülebilir ve dengeli performans hedeflerine dayanan
 • Sürdürülebilir başarıyı (Çalışanı ödüllendiren ve rekabetçi) özendiren
 • Şirket stratejileri, uzun dönemli hedefleri ve etkin risk yönetimi prensipleri ile uyumlu olmasıdır.

İnsan Kaynakları; ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin dokümanların hazırlanması, yayımlanması, güncellenmesi ve etkin bir biçimde uygulanmasından Ödüllendirme, Takdir ve Ücretlendirme Komitesi’ne karşı sorumludur.

Başvuru Formu
Kişisel Bilgiler
Başvuru Bilgileri
İletişim Bilgileri